Smart Farm Solutions

สมาร์ทฟาร์มครบวงจร

Smart Farm Solutions

สมาร์ทฟาร์มคืออะไร

เกษตรกรรมและปศุสัตว์ที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล นวัตกรรม และข้อมูล ร่วมกับปศุสัตว์แบบดั้งเดิมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้ดียิ่งขึ้น ผ่านการใช้งานเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง เช่น อุปกรณ์ IoT, Big Data, Robotics หรือ AI เข้ามาเสริมกับโรงเรือนดั้งเดิม หรือโรงเรือนใหม่ของฟาร์ม ได้ตั้งแต่ระบบน้ำ ระบบไฟฟ้า การควบคุมการให้อาหารสัตว์ วัดขนาดและน้ำหนัก และอีกมากมาย ให้ผู้ประกอบการลดต้นทุน ลดความเสียหาย และเพิ่มประสิทธิภาพให้ได้มากยิ่งขึ้น

IoT

 

 

 

 

 

 

 

Related Services

บริการที่เกี่ยวข้อง